Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Den Evropy

Škola se na jeden den promění v Evropskou unii, třídy na státy evropského společenství. Žáci se poučí o tom, co mají obyvatelé EU společného i čím se liší tím, že v rámci simulace navštíví jednotlivé státy a zpracují témata zaměřená na historii, instituce, symboly a vývoj EU. Budou zkoumat historii vybraných států EU, národní  zvyky, hospodářství a zajímavosti. Žáci také dostanou příležitost učit se polupracovat při vytváření projektu, vyhledávat informace, rozvíjet sociální, komunikativní a občanskou kompetence a kompetence k učení.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Stanislava Šubrová, Mgr. Břetislav Klomínský
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: více než jeden týden
Věk: 12 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova demokratického občana (VDO)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Občanská nauka
 • Zeměpis
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Ostatní
Dovednosti:
 • Zhodnotí, jak se mu podařilo zpracovat svou část úkolu a to, jak pracovala skupina jako celek.
 • Vybere ke své části tématu 5 nejdůležitějších informací.
 • Text z internetu nebo encyklopedie parafrázuje (využije vlastních slov).
 • Vysvětlí všechny termíny, které v textu použije.
 • Do své prezentace vybere alespoň 2 zajímavosti k tématu.
Oborové cíle:
 • Žáci na základě načerpaných poznatků vyplní pracovní list, který bude odpovídat úrovni znalostí žáků v jednotlivých ročnících.
 • Vytvoří výukový plakát dle zadaných kritérií.
 • Prezentuje vybrané téma dle zadaných kritérií:
 • - prezentace trvá alespoň 3 minuty;
 • - prezentují alespoň ve dvojici;
 • - prezentace začíná oslovením publika a končí poděkováním;
 • - v průběhu prezentace položí posluchačům alespoň 1 otázku k danému tématu.

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • INSERT
 • PĚTILÍSTEK
 • AKČNÍ PLÁN
 • LEDOLAMKY - k čemu slouží / proč je znát a používat
 • Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se (V-CH-D)

únor – vyučující zeměpisu přidělí každé  třídě jeden evropský stát
- ve třídách se žáci rozdělí do 5 skupin podle zvolených témat (např. základní informace o státu + vlajka a hymna, národní kuchyně, typické sporty, nejvýznamnější průmysl a jeho výrobky, významné osobnosti, památky)
- jedna vybraná třída se rozdělí do skupinek k přípravě shrnující prezentace o EU do kinosálu a připraví kvíz pro spolužáky(nejlépe z 9. ročníku)

březen – žáci se snaží zjistit co nejvíce informací o daném tématu, vyučující zeměpisu kontrolují průběžně správnost získaných informací

duben – v rámci VV a ČvS – příprava  výstupů
- třídní učitelé sledují, jak žáci pokračují v práci ve skupinách, kontrolují, jak mají jednotlivé skupiny připravené prezentace daného tématu

Realizační část

Použité metody:
 • INSERT
 • UZNÁNÍ - OTÁZKA
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT
 • AKČNÍ PLÁN
 • Několik nástrojů, které se použivají při simulačních metodách
 • Příklady simulačních her a metody využité v simulacích
 • Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se (V-CH-D)

začátek května – Den Evropy

Projekt se realizuje jednu vyučovací hodinu v tělocvičně (sportovní část – evropské sporty), v kinosále (souhrnná prezentace o EU) a v jednotlivých kmenových třídách, které jsou vyzdobeny připravenými výstupy k tématům jednotlivých států. Žáci se postpně podle rozpisu prostřídají na všech stanovištích.

V samotný den se žáci věnují pouze projektu se zrušením obvyklého rozvrhu. Na přípravě projektu se podílejí vyučující zeměpisu, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a ČvS a třídní učitelé.

O projektu jsou informováni rodiče prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek školy.

Evaluační část

Použité metody:
 • EVALUACE - PŘÍKLADY
 • PĚTILÍSTEK
 • Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se (V-CH-D)

1) Sebehodnocení žáků 
- posuzují, co se jim podařilo, co je potřeba příště vylepšit
- jak práce probíhala, jak příště řešit problémy, které se vyskytly

kritéria spolupráce
- úroveň zpracování přidělené části úkolu v rámci skupiny
- dodržení dohodnutého termínu (v rámci možností) na zpracování své části úkolu
- podíl na výtvarném zpracování výstupu
- podíl na prezentaci
- ohodnocení práce ostatních členů skupiny

kritéria dovednosti vyhledávat informace
- žák vybere ke své části tématu 5 nejdůležitějších informací
- text z internetu nebo encyklopedie parafrázuje (využije vlastních slov)
- vysvětlí všechny termíny, které v textu použije
- text žák doplní alespoň o 2 zajímavosti k dané části tématu

2) Hodnocení předmětových znalostí a dovedností formou kvízu
a) zeměpis 
- rekapitulace toho, co se žáci naučili
- klasifikace pracovního listu

b) výtvarná výchova 
- každá skupina bude klasifikována podle kritérií platných ve VV

c) člověk ve společnosti - hodnocení prezentace a komunikativní dovednosti podle kritérií 
- prezentace trvá alespoň 3 minuty
- prezentují alespoň 2 žáci
- prezentace začíná oslovením publika a končí poděkováním
- v průběhu prezentace položí žáci posluchačům alespoň 1 otázku k danému tématu
 


Pomůcky cíle:
 • encyklopedie, internet, mapy apod., PC, výtvarné pomůcky (čtvrtky, pastelky,..) a materiály, suroviny pro přípravu jídel, dataprojektor, materiály, které si děti připraví a obstarají

Přílohy

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 1621x

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 1629x

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 1555x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře