Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Místo, kde žijeme 2 - Poznáváme Horní Staré Město

Cílem projektu je zmapování okolí Horního Starého Města Trutnov v různých aspektech pomocí zastávání rolí, např. básníka, vlastivědce, přírodovědce, výtvarníka, projektanta. Výstupem bude průvodce, který obsahuje říkanky, plánek okolí, obrázky a stručná charakteristika okolí, budov, rostlin a stromů. Díky projektu dostává žák příležitost rozvíjet kladný vztah k místu, kde žije.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Krausová Jitka, Mgr. Drapáková Věra, Mgr. Pytelová Jitka
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 7 - 8 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Pracovní činnosti
Dovednosti:
 • - rozvoj kompetencí sociálních - spolupráce na skupinových úkolech
 • - občanských - poznávání svého okolí z různých hledisek, budování vztahu
 • - komunikativních - diskuze o možnostech zpracování úkolů
 • - pracovních - trénink pečlivé práce při tvorbě sborníku
 • - rozvoj kompetence práce s informacemi z různých informačních zdrojů
Oborové cíle:
 • - orientuje se v širším okolí
 • - dodržuje pravidla silničního provozu pro chodce
 • - zapíše adresu svého bydliště
 • - zná důležité budovy v místě bydliště

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • LEDOLAMKY - k čemu slouží / proč je znát a používat
 • Místa si vymění všichni, kdo… (Ledolamka)

Potřebný čas - 5 vyučovacích hodin + vycházka do okolí naplánovaná předem.
Vycházku do okolí uskutečníme a naplánujeme s dětmi předem, dle vhodného počasí.
1. hod. podáme žákům instrukce, rozdělíme do skupin, 4 - 5 žáků ve skupině, utvoříme 4 - 5 skupin. 

Vytvoříme pravidla pro skupinovou práci, podáme přesné instrukce pro práci při projektu, zařazení dětí do skupin, 3 - 5 skupin dle počtu žáků ve třídě, vybavení žáků poznatky a informacemi a rozvržení práce s nimi.
 

Realizační část

2. - 4. hod. vlastní práce, střídání ve skupinách, žáci si vyberou v každé hodině jinou činnost, během tří vyučovacích hodin se podílí na 3 - 5 činnostech, které budou součástí projektu, a pak hodnoceny při závěrečné besedě.

- básníci - vymyslí říkanky
- vlastivědci - charakteristika budov
- přírodovědci - popis rostlin a stromů
- výtvarníci - obrázky budov
- projektanti - plánek okolí

Evaluační část

5. hod. hodnocení a zpětná vazba, beseda.

Hodnocení - 2 kritéria - zda zadané úkoly splnili ve stanoveném čase, věcná správnost 
Sebehodnocení: Jak ses při vypracování projektu cítil? Co se ti podařilo?

Výstup - sborník, průvodce, ve kterém budou říkanky, plánek okolí, obrázky a stručná charakteristika okolí, budov, rostlin a stromů.

Informační školní Zpravodaj, webové stránky školy, sborník k nahlédnutí rodičům a přátelům školy na rodičovké schůzce, výstava pro rodiče a žáky.


Pomůcky cíle:
 • pastelky, archy papírů, psací potřeby, poznámky a zápisky z vycházky, plánek nejbližšího okolí, internet, obrazový materiál, encyklopedie, klíče k určování stromů a rostlin

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře