Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Život ve tmě

Záměrem je otevřít žákům pohled do světa nevidomých přes poznání života zrakově postižených dětí ve Škole J. Ježka, v zájmových sdruženích a přes vlastní zážitkové aktivity. Cílem pak je rozvíjet u žáků empatii, toleranci a kladný vztah k postiženým lidem. Také informovat o svých poznáních a zkušenostech spolužáky ve škole.

Vložil(a):
Autor(ři):
Ivana Machalická, DiS
Škola:
Základní škola Litvínovská - Praha 9, Litvínovská 500 - (Detail školy)
Hodnocení:
(1 hlas)

Další informace

Délka trvání: více než jeden den
Věk: 12 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Občanská nauka
 • Rodinná výchova
 • Přirodopis
 • Fyzika
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
Dovednosti:
 • rozvíjí svoji samostatnost v práci a dovednost pracovní úkol analyzovat a vytvořit si plán postupných kroků
 • rozvíjí dovednost vyhledávat, třídit, vyhodnocovat a zpracovávat informace z různých zdrojů
 • kooperuje se členy pracovní skupiny, podílí se na rozdělení rolí ve skupině a respektuje je, přispívá aktivně k řešení dílčích problémů a dokončení práce
Oborové cíle:
 • v  průběhu zážitkové aktivity (exkurze do Školy Jaroslava Ježka pro nevidomé a speciálního pg centra ) si rozšíří a prohloubí poznatky o životě nevidomých (způsob vzdělávání, volnočasové aktivity…)
 • vyhledá a prezentuje informace o druzích očních vad (minimálně 4)
 • vybere 5 kompenzačních pomůcek pro nevidomé a dokáže vysvětlit, jakým způsobem handicap kompenzují
 • vyjádří osobní pocity, které měl při prožívání modelové situace „procházky ve tmě“ a při plnění úkolů „poslepu“

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

Zážitková aktivita – exkurze do Školy Jaroslava Ježka pro nevidomé a speciálního pedagogického centra.

Realizační část

1. Evokace:
Co se ti vybaví, když se řekne nevidomý? (brainstorming - učitel zapisuje stručně myšlenky žáků na tabuli)

2. Uvědomění:
Žáci sledují dokument o vodicích psech.
Společné prohlížení fotografií z volnočasových aktivit nevidomých.

Práce ve skupinách po 4:
a) blok zážitkový:
- seznámení se s kompenzačními pomůckami (slepecká buzola, hůl, míč…)
- nácvik prostorové orientace „procházka ve tmě“ - pohyb po škole se zavázanýma očima se slepeckou holí ve dvou („slepý“ + průvodce)
- nácvik orientace podle sluchu se zavázanýma očima
- hmatové hry „poslepu“
- čtení a psaní v Braillovém písmu (http://www.shaman.cz/sifrovani/braillovo-pismo.htm)

b) blok společné práce na informačním plakátu a zodpovězení otázek
Zadání: plakát by měl zajímavou formou přiblížit spolužákům v naší škole život nevidomých.
Otázky:
1. Co víte o vzdělávání nevidomých? Jak na vás zapůsobila atmosféra školy J. Ježka? Co jste tam viděli?
2. Jak mohou nevidomí trávit svůj volný čas?
3. S jakými obtížemi se nevidomý člověk setkává v běžném životě?
4. Vyhledej alespoň 4 oční vady.
5. Jaké znáš kompenzační pomůcky pro nevidomé?
6. Nakresli, jak si představuješ, že vidí svět nevidomý člověk (může být i srovnání s vidícím).
7. Myslíte si, že nevidomí mohou prožívat svůj život stejně kvalitně jako vy?

Kritéria hodnocení:
1) Naplnění informačního poslání – zodpovězení všech 7 otázek.
2) Uspořádání textu, obrázků a fotografií je přehledné a poutavé.
3) Aktivní účast všech členů skupiny na plnění úkolů a spravedlivé rozdělení jednotlivých rolí.

Závěrečná reflexe projektu

Skupiny postupně prezentují svůj plakát a každý člen informuje, jakou měl v plnění úkolu roli.
Bezprostředně je práce vyhodnocena porovnáním s předem stanovenými kritérii – společně.

Individuální reflexe:
V komunitním kruhu může každý žák popsat svoje pocity, které měl v průběhu projektu. Pro snadnější návrat k jednotlivým momentům v projektu budou mít žáci na flipu nabídku otázek:
Co tě překvapilo?
Odnesl sis z projektu něco?
Co nového ses dozvěděl?
Co se ti nejvíce líbilo ve Škole J. Ježka?
Jaké pocity jsi měl z „procházky ve tmě“?
Jak se ti plnily úkoly „poslepu“?
Dozvěděl ses něco nového o sobě?
Jak se ti pracovalo ve skupině?

 


Pomůcky cíle:
 • DVD o vodicích psech
 • obrázky
 • fotografie z volnočasových aktivit nevidomých
 • knihy
 • internet
 • informační letáky a brožury Tyfloservisu a Školy J. Ježka pro nevidomé
 • některé kompenzační pomůcky a přístroje (slepecká hůl, psací stroj-pichťák, slepecká buzola…)
 • hmatové hry (slepecké Člověče, nezlob se, domino, stavebnice, ozvučený míč atd.)

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře